Историческа справка


В град Велико Търново през далечната 1952 г.  във връзка с ПМС на МС № 2658/20.10.1950г. e разкрит  ...         
        В град Велико Търново през далечната 1952 г.   във връзка с ПМС на МС № 2658/20.10.1950г. e разкрит   Окръжен психоневрологичен диспансер. Основоположник и първи главен лекар на диспансера е д-р Христина Пейникова. В началото е имало един кабинет и 10 легла.

От 1953 до 1959г. главен лекар е д-р Андрей Бъркашки, а след това последователно са били д-р Ана Байчева 1960г., д-р Добрин Данчев 1960г., д-р Дончо Бораджиев 1961г., д-р Русан Николов 1961-1967 г., временно изпълняващ длъжността д-р Драгомир Петков 1967-1969г., д-р Цоневска  1969-1973г., д-р Богдан Димитров 1973- 1990г., временно изпълняващи длъжността за периода 1990 – 1994г. са д-р Кирил Грудков, д-р Тодор Цанков и д-р Красимир Чернев, след което д-р Маргарита Коцева от 1994-1996г., д-р Димитър Иванов 1996-1997г. от 1998-2013г. д-р Георги Парчев,от 2014г.- д-р Мариана Петрова.

          Във връзка със заповед № РД 20-46/04.08.2000г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет гр. Велико Търново, диспансерът е регистриран като търговско дружество с Решение от 28.08.2000г. по фирмено дело № 1257 на ВТОС с наименованието “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

             На основание чл. 46, ал.2 от ЗЛЗ, заповед  № ЦПЗ-127/2010 г. на МЗ и Решение 1043/19.08.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, лечебното заведение е преименувано на „ Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД.


ЦПЗ Велико Търново осъществява следните дейности:

1.  Спешна психиатрична помощ

2.  Диагностика и лечение на лица с психични разстройства

3.  Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж

4.  Психотерапия и психо-социална рехабилитация

5.  Психиатрична и психологична експертна дейност

                   6. Клинични изпитвания на лекарствени продукти

                   7. Поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства

               за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето

8.  Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението

9.  информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве

10. Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве