“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – В.ТЪРНОВО” ЕООД

ОБЯВЯВА

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД на основание чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободна длъжност за специализант

Лекар, специализант по психиатрия – 2 места

За участие в конкурса кандидатите следва да представят:

  • Заявление за участие – свободен текст.
  • Документ за самоличност за справка.
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – заверено от кандидата копие.
  • Документ за придобита професионална специалност „Медицина“ - заверено от кандидата копие.
  • Удостоверение за членство в БЛС.
  • Автобиография.
  • Мотивационно писмо.


Длъжността се заема след провеждане на конкурс по Кодекса на труда . С допуснатите до участие в конкурса кандидати се провежда събеседване/интервю от назначена за целта комисия.


Свободната длъжност се обявя от базата за обучение едновременно и на интернет портал за специализанти, разработен и поддържан от Министерството на здравеопазването.


Документи се подават в АСБ на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД всеки работен ден до 14 часа, в срок от 1 /един/ месец, считано от дата на публикуването на обявата. Справки - спец. орг. на труда и упр. на чов. ресурси на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД., тел. 062 601480; 062 621883.