“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – В.ТЪРНОВО” ЕООД

ОБЯВЯВА

На основание чл. 47, ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. – ЦПЗ В.Търново ЕООД обявява 1 /една/ свободна длъжност за специализанти, финансирани от държавата по клинична специалност „психиатрия“Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената длъжност е необходимо в срок до 10.09.2022г. да представят в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография CV;
 • Удостоверение за членство в БЛС.
 • Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена от Управителя на ЦПЗ В.Търново ЕООД.


За справки:
Гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” №1
Отдел „Човешки ресурси” – Тел.: 062 601480; 062 621883


Управител:
ЦПЗ В.Търново ЕООД
Д-р Мариана Петрова-Андреева

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – В.ТЪРНОВО” ЕООД

ОБЯВЯВА

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД на основание чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободна длъжност за специализант

Лекар, специализант по психиатрия – 2 места

За участие в конкурса кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие – свободен текст.
 • Документ за самоличност за справка.
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – заверено от кандидата копие.
 • Документ за придобита професионална специалност „Медицина“ - заверено от кандидата копие.
 • Удостоверение за членство в БЛС.
 • Автобиография.
 • Мотивационно писмо.


Длъжността се заема след провеждане на конкурс по Кодекса на труда . С допуснатите до участие в конкурса кандидати се провежда събеседване/интервю от назначена за целта комисия.


Свободната длъжност се обявя от базата за обучение едновременно и на интернет портал за специализанти, разработен и поддържан от Министерството на здравеопазването.


Документи се подават в АСБ на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД всеки работен ден до 14 часа, в срок от 1 /един/ месец, считано от дата на публикуването на обявата. Справки - спец. орг. на труда и упр. на чов. ресурси на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД., тел. 062 601480; 062 621883.

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – В.ТЪРНОВО” ЕООД

ОБЯВЯВА

На основание чл. 47, ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-5/02.08.2023г. – ЦПЗ В.Търново ЕООД обявява 1 /една/ свободна длъжност за специализанти, финансирани от държавата по клинична специалност „психиатрия“Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената длъжност е необходимо в срок до 10.09.2023г. да представят в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография CV;
 • Удостоверение за членство в БЛС.
 • Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена от Управителя на ЦПЗ В.Търново ЕООД.


За справки:
Гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” №1
Отдел „Човешки ресурси” – Тел.: 062 601480; 062 621883


Управител:
ЦПЗ В.Търново ЕООД
Д-р Мариана Петрова-Андреева

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – В.ТЪРНОВО” ЕООД

ОБЯВЯВА

ОТ 03.01.2024г.

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД на основание чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободна длъжност за специализант


Лекар, специализант по психиатрия – 2 места


За участие в конкурса кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие – свободен текст
 • Документ за самоличност за справка.
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – заверено от кандидата копие.
 • Документ за придобита професионална специалност „Медицина“ - заверено от кандидата копие.
 • Удостоверение за членство в БЛС.
 • Автобиография.
 • Мотивационно писмо.


Длъжността се заема след провеждане на конкурс по Кодекса на труда . С допуснатите до участие в конкурса кандидати се провежда събеседване/интервю от назначена за целта комисия.

Свободната длъжност се обявя от базата за обучение едновременно и на интернет портал за специализанти, разработен и поддържан от Министерството на здравеопазването.

Документи се подават в АСБ на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД всеки работен ден до 16 часа, в срок от 1 /един/ месец, считано от дата на публикуването на обявата.

За справки:
Гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” №1
Отдел „Човешки ресурси” – Тел.: 062 601480; 062 621883


Управител:
ЦПЗ В.Търново ЕООД
Д-р Мариана Петрова-Андреева