-->
  
 

Платени медицински услуги

„Център за психично здраве Велико Търново” ЕООД

предлага следните платени медицински услуги:  /в лв./

   

Издаване на болничен лист

 

Издаване на дубликат на болничен лист

 

Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др./

 

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго

 

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение

 

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасящи се до здравословното състояние на пациента, включително и копия от медицинските му документи

 

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

 

Преглед в амбулатория - първичен

30.00

Преглед в амбулатория - вторичен

15.00

Медицински документ, изискващ преглед

25.00

Медицински документ, не изискващ преглед /справка по регистър/

10.00

Психологично изследване

30.00

Такса за ползване на легло от чуждестранни граждани във VIP стая

30.00

Освидетелстване  на лица за кандидатстване в държавни институции  (10+25)

35.00

Медицински документ (комплексен преглед) за класифицирана информация)   10+25

 

35.00

Медицински   документ   (комплексен преглед) за носене на оръжие                      10+25

35.00

Медицински документ (комплексен преглед) за настаняване в ДСГ                         5+15

20.00

За транспорти разходи при домашни посещения за град В. Търново

 

20.00

 

За транспортни разходи при домашни  посещение – област Велико Търново

 

30.00

Медицински документ за чуждестранни лица сключващи граждански брак в  България

40.00

Документ за получаване на Българско поданство

54.00

Медицински документ – дубликат

5.00

Такса за ползване  на легло във VIP стая

30.00

Мускулна инжекция

5.00

Венозна инжекция

7.00

Вземане на венозна кръв само с нова венепункция

5.00

За издаване на втори екземпляр оригинален документ (изискващ преглед и комплексен преглед)

5.00

Медицински документ по Наредба №4 от 24.10.2016г. на МЗ за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

35.00

Хоспитализация на чуждестранни граждани

38.50

Завишение за възрастни чуждестранни граждани при Хоспитализация/интензивни грижи/ на леглоден

19.25

Хоспитализация на чуждестранни граждани – дневен стационар /на леглоден/

26.95

Хоспитализация на чуждестранни граждани – в стационар за 24-часово наблюдение

57.75

                                                                                                 

Настоящата информация да се постави на информационно табло
в „Отделение дневен стационар, премнодиагностично звено, звено за спешна и мобилна помощ“.
Информацията за предоставяните услуги да бъде публикувана на интернет страницата на лечебното заведение.
За всяка една предоставена платена услуга се издава фискален бон. При желание от страна на пациента да бъде издавана и данъчна фактура.

                                                                                                 

От   такси се освобождават: 

I.Лица с психични заболявания водещи се на диспансерен учет, лица с умствена изостаналост и лица за настаняване в:

      Дом за възрастни с психични разстройства

Дом за временно настаняване  на бездомни хора над 18 г.

Дом за временно настаняване на сираци над 16 г.

Дом за временно настаняване на сираци завършили СУПЗ  


II. Служители на „ЦПЗ В. Търново” ЕООД и техните семейства.

III.Ветерани от войната (срещу представяне на съответния документ).