Структура


         „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава, осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания
както и научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

       Управител  Д-р Мариана Петрова- Андреева            

    Телефон  за  контакт  062 62 37 96

         Главна мед. сестра - Ваня Трифонова       Телефон  за  контакт  062 65 76 45

         Състои се от следните функционално обособени звена:

         Приемно – диагностично звено.

         Началник – Д-р Мариана Кандиларова

         Телефон  за  контакт 062 62 56 97 / 0878600897 - Издаване на медицински удостоверения и справки

          I.Приемно-диагностично звено, включващо:

                      1.   Приемно-консултативен кабинет

                       2.   Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите

                      3.    Кабинет за манипулации

                      4.   Спешни кабинети

                      5.   Кабинет за мобилна психиатрична помощ

                      6.   Кабинет психологична диагностика

                      7.   Кабинет психосоциална рехабилитация

                      8.   Логопедичен кабинет

                      9.   Наркологичен кабинет


          II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

Началник – Д-р Мариана Кандиларова

          Телефон  за  контакт 062 62 56 97 / 0878600897

   III. Отделения с легла:

                             1.Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства - 40 легла.

                             Началник  отделение - Д-р Дафин Ненов

                            Д-р Генка Баръмова - лекар

                            Д-р Красимира Александрова - лекар

                            Д-р Гергана Христова - лекар

                            Старша медицинска сестра - Нели Буковска

                            Телефон  за  контакт 062 60 30 90 / 0878600894

                             Телефон  за  контакт 062 62 26 25 / 0878600891

    Ø    Сектор с висока степен на зависимост от грижи - 16 легла

    Ø    Сектор със средна степен на зависимост от грижи - 24 легла

   2.  Отделение по психиатрия и лечение за лечение на лица със зависимости. - 40 легла.

     Началник  отделение – Д-р Николай Димитров

Д-р Емилия Влахова- лекар
      Д-р Георги Янев – лекар

Д-р Огнян Никитов - лекар

     Старша медицинска сестра – Биляна Енчева

                             Телефон  за  контакт 062 65 77 45 / 0878600896

Ø Сектор с висока степен на зависимост от грижи - 6 легла

     Ø    Сектор със средна степен на зависимост от грижи – 34 легла.

IV. Отделение „Дневен стационар” – 50 места

Началник – Д-р Стефка Стефанова Недялкова

Д-р Крум Йорданов- лекар

    Телефон за контакти: 062 52 01 67

V. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия – Галя Начева

Телефон за контакти: 062 62 56 97

VI. 1. Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица зависими към опиоиди – 40 места. 

Ръководител Програма - Д-р Крум Йорданов- лекар

   Телефон за контакти: 062 52 01 67 /


     

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

 • Програми за приемане на пациенти

-когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;

-когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;

-когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;

-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

 • Програма за лечение на остри психотични разстройства

 • Програма за лечение на депресивни разстройства

 • Програма за лечение на манийни разстройства

 • Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства

 • Програма за лечение на налудни разстройства

 • Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция

 • Протокол за електроконвулсивно лечение

 • Програма за справяне с кризи

 • Програма за психологично консултиране

 • Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване

 • Програма за лечение на зависимости

 • Програма за лечение на пациенти с рисково поведение

 • Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства

 • Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността

 • Програма за лиезон психиатрия

 • Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ

 • Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания

 • Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ

 • Програма за супервизия

 • Програма за семейно консултиране

 • Програма за рехабилитация и социално включване

 • Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства

  • Програма за водене на случай

  • Програма за поддържащо лечение при шизофрения

  • Програма за обучение в социални умения

  • Програма за социална защита

  • Програма за семейно консултиране

  • Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства

  • Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояние

  • Модул за надомни грижи

  • Програма за домашен патронаж

  • Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия

  • Програма “Социален клуб на болните”

  • Програма за дневни грижи

  • Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗВ Центъра за психично здраве се изпълняват и:

1. Програма за продължаващо обучение и супервизия;

2. Програми за повишаване на квалификацията;

3. Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;

4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

 • Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение

 • Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви

 • Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност

 • Алгоритъм за експертиза на рисково поведение


            В стационарния блок се приемат пациенти с остри или обострени съществуващи вече психични заболявания, предимно за краткотраен престой. При необходимост от обслужване по спешност се приемат пациенти и от други области. В „ЦПЗ- В.Търново” ЕООД има възможност за обслужване на пациенти, при които са налице   соматични проблеми и е необходимо проследяване на състояние, а така също кататонни и депресивни ступори, изискващи ЕКТ (електроконвулсивна терапия).

                             Аптека

                              Лекарство снабдяването се извършва по договор от аптеката на „МОБАЛ Д-р С. Черкезов” АД,

                             гр. Велико Търново.

                             Административно-стопански блок./както е в сайта/

                             Ø обща администрация

                             Ø счетоводство

                             Ø автотранспорт

                             Ø стопански сектор – поддръжка.

 

                 ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

     Всеки пациент, потърсил медицинска помощ и ма право:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.2. Да знае името на лекаря, които го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.


3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение.


4. Да приеме или да отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях.


Правото на отказ от предложеното лечение пациента може да упражни в рамките на дейст ващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните здравни последици от този отказ.


5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.


6. Да се гарантира тайната на заболяването му.


7. Да се ползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечение.


8. Да бъде запознат с разходите по лечението му.


9. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранното откриване на заболяванията. От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве.


10. Да бъде запознат със задълженията си като пациент.


11. Да прави оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му, посочени в тази харта са нарушени.


Ако пациента е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.