Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица

зависими към опиоиди в "Център за психично здраве- Велико Търново" ЕООД

Тя е изцяло базирана върху международните стандарти за добра клинична практика в метадонови поддържащи програми и изискванията на Наредба № 24/31.10.2000г. на МЗ. 

Ръководител на програмата е Д-р Крум Йорданов.

Екип:

Д-р Дафин Петров Ненов  - психиатър

Д-р Мариана Василева Петрова - психиатър

Д-р Христо  Мийков Христов - клиничен консултант

Рада Димитрова Костова -  психолог

Елмира Георгиева Парчева - психолог

Десислава Тодорова Атанасова - социален работник

Силвия Димитрова Кръстева - медицинска сестра

Анета Петрова Пъдарева - медицинска сестра

Времева ангажираност на екипа: От понеделник до петък: 7.30 до 13.30 часа

Раздаване на метадон: 08.00 до 13.00 часа


Цели и основни задачи.

Програмата има следните основни цели и задачи:

1.      Предотвратяване на здравните и социални щети, настъпващи вследствие на хронична злоупотреба с наркотични вещества

2.      Корекция и лечение на телесни, поведенчески и психични разстройства вследствие на хронична злоупотреба с наркотични вещества

3.      Намаляване на злоупотребата и инжекционната употреба на наркотични вещества

4.      Ограничаване на криминалното поведение, свързано със злоупотреба с наркотични вещества

5.      Намаляване тежестта на зависимост

6.      Постигане и поддържане на приемливо ниво на медицинско, семейно и социално функциониране

7.      Опазване на общественото здраве чрез ограничаване риска от инфектиране и разпространение на СПИН, Хепатит и други кръвнопреносими заболявания.

         Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план.

Приемането на пациентите в Програмата става след преминаване през следните стъпки:

  • приемане на заявката
  • първично интервю
  • включване в листа на чакащи
  • преценка на заявката от Комисията за включване в Програмата
  • предварителна работа за информиране и мотивиране на пациента за включване в Програмата

Приемането на пациенти в Програмата се извършва от комисия, определена от ръководителя на Програмата, в състав от трима членове. За приема на всеки пациент се изготвя протокол.

Основните минимални критерии за включване в Програмата са следните:

1.      Навършени 18 години

2.      Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти

3.      Редовна злоупотреба с наркотични вещества в продължение на 3 или повече години

4.      Интравенозна употреба на опиати в продължение на минимум 1 година

5.      Наличие на най-малко 3 опита за лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества

6.      Валидни документи за самоличност

7.      Постоянна адресна регистрация в гр. Велико Търново и други населени места с  удобни транспортни връзки за ежедневно посещение на програмата.

8.      Липса на висящи наказателни/съдебни дела

9.      Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес

10.    Възможност за ежедневно посещение на програмата

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания:  бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.

Изписването на пациенти от Програмата става  планово при завършване на лечението с назначаване на съответна схема на редуциране за период от шест или повече месеца, административно поради грубо нарушаване правилата на Програмата или незадоволителни резултати от лечението, по  желание на пациента или поради постъпване в контролирано заведение (следствена служба, затвор и т.н.).

Изписването административно поради нарушение правилата на Програмата става след 21 или 30-дневна детоксификация.

При административно изписване, лишаване от свобода или продължителна хоспитализация и др. пациентът се изписва след 21-дневна детоксификация, а при медицински индикации и за по-дълъг период.

При тежко нарушаване на правилата, изискващо незабавно изписване, екипът не осигурява намаляване на дозите.

Медикаментът използван в програмата е Метадон хидрохлорид под формата на разтвор.

Индивидуалната доза се определя след стриктна преценка от лекуващия лекар. 

Обем на програмата

Програмата обхваща 40 места, 5 от които се предоставят с предимство за бременни, майки с малки деца, социално слаби, пациенти инфектирани с HIV, тежки кръвнопреносими инфекции и пациенти с остра нужда от метадоново лечение поради тежко здравословно състояние.

Телефон за контакти: 062 62 56 97

Изпрати
0